ผลงานวิจัย


ระดับผลงาน : การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
รหัสผลงาน : 620701000076
ชื่อผลงาน : Imagineering on Augmented Reality and Digital Twin for Digital Competence
ชื่อวารสาร/ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2018 2nd International Conference on E-Business and Internet (ICEBI 2018) ณ National Taipei University of Business เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน
อาจารย์ที่เข้าร่วม : Panita Wannapiroon
Prachayanun Nilsonk
นักศึกษาที่เข้าร่วม :
วันที่ตีพิมพ์/นำเสนอ : 16/05/2561 - 18/05/2561
ฉบับที่ :
เล่มที่ :
ค่าน้ำหนัก : 0.40