ผลงานวิจัย


ระดับผลงาน : วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 2
รหัสผลงาน : 630428000001
ชื่อผลงาน : การประเมินความต้องการจำเป็นในการฝึกอบรมเกี่ยวกับการออกแบบการเรียนการสอนสำหรับครูอาชีวศึกษาสาขาช่างอุตสาหกรรมในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ชื่อวารสาร/ชื่อการประชุม : วารสารวิชาการศิลปศาสตร์ประยุกต์
อาจารย์ที่เข้าร่วม : รศ.ดร.บัณฑิต สุขสวัสดิ์
รศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร
นักศึกษาที่เข้าร่วม : นายสายพิน หลวงพน
วันที่ตีพิมพ์/นำเสนอ : 01/07/2562 - 31/12/2562
ฉบับที่ : 2
เล่มที่ : 59-66
ค่าน้ำหนัก : 0.60