ผลงานวิจัย


ระดับผลงาน : วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 1
รหัสผลงาน : 630428000007
ชื่อผลงาน : การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูสอนวิชาชีพด้วยวิธีผสมผสานเพื่อสร้างชุดการเรียนซ่อมเสริมด้วยตนเอง
ชื่อวารสาร/ชื่อการประชุม : วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อาจารย์ที่เข้าร่วม : ศ.ดร.มนต์ชัย เทียนทอง
รศ.ดร.สบสันติ์ อุตกฤษฏ์
นักศึกษาที่เข้าร่วม : นางสาวสิริลักษณ์ ศรีธิธง
วันที่ตีพิมพ์/นำเสนอ : 01/01/2562 - 30/04/2562
ฉบับที่ : 1
เล่มที่ : 1-9
ค่าน้ำหนัก : 0.80