ผลงานวิจัย


ระดับผลงาน : OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
รหัสผลงาน : 630921000001
ชื่อผลงาน : Seismic strengthening of low-strength RC concrete columns using low-cost glass fiber reinforced polymers (GFRPs)
ชื่อวารสาร/ชื่อการประชุม : Case Studies in Construction Materials
อาจารย์ที่เข้าร่วม : Sakda Katawaethwarag
นักศึกษาที่เข้าร่วม :
วันที่ตีพิมพ์/นำเสนอ : 01/12/2563 - 01/12/2563
ฉบับที่ :
เล่มที่ : Volume 13
ค่าน้ำหนัก : 0.02