ผลงานวิจัย


ระดับผลงาน : การประชุมวิชาการระดับชาติ
รหัสผลงาน : 630922000002
ชื่อผลงาน : การพัฒนาระบบปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะแบบทันต่อเหตุการณ์เพื่อการบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินในพื้นที่ประสบภัยพิบัติน้ำท่วม
ชื่อวารสาร/ชื่อการประชุม : ศูนย์วิจัยวิศวกรรมน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อาจารย์ที่เข้าร่วม : ผศ.ดร.ภาณุวัฒน์ ปิ่นทอง
นักศึกษาที่เข้าร่วม :
วันที่ตีพิมพ์/นำเสนอ : 03/12/2562 - 02/12/2563
ฉบับที่ :
เล่มที่ :
ค่าน้ำหนัก : 0.02