ผลงานวิจัย


ระดับผลงาน : วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 2
รหัสผลงาน : 641001000002
ชื่อผลงาน : ปัจจัยที่ส่งผลต่อสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช่างฝีมือทหารต่ำกว่ามาตรฐานประกันคุณภาพทางการศึกษา โรงเรียนช่างฝีมือทหาร
ชื่อวารสาร/ชื่อการประชุม : วารสารพัฒนาเทคนคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อาจารย์ที่เข้าร่วม : ดร.อโนมา ศิริพานิช
นักศึกษาที่เข้าร่วม : จ่าสิบเอกณรงฤทธิ์ แตงอ่ำ
วันที่ตีพิมพ์/นำเสนอ : 01/10/2563 - 31/12/2563
ฉบับที่ : 116
เล่มที่ : 60-69
ค่าน้ำหนัก : 0.60