ผลงานวิจัย


ระดับผลงาน : วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 2
รหัสผลงาน : 641004000007
ชื่อผลงาน : การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริงโดยใช้การฝึกหัดทางปัญญาจากต้นแบบเพื่อเสริมสร้างความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับนักศึกษาปริญญาบัณฑิต
ชื่อวารสาร/ชื่อการประชุม : วารสารครุศาสตร์อุตสหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อาจารย์ที่เข้าร่วม :
นักศึกษาที่เข้าร่วม : นางสาวภาวพรรณ ขำทับ
วันที่ตีพิมพ์/นำเสนอ : 01/01/2563 - 30/04/2563
ฉบับที่ : 1
เล่มที่ : 21-28
ค่าน้ำหนัก : 0.60