ผลงานวิจัย


ระดับผลงาน : วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 1
รหัสผลงาน : 610328000088
ชื่อผลงาน : การพัฒนาครูฝึกช่างอุตสาหกรรมสำหรับคนหูหนวก
ชื่อวารสาร/ชื่อการประชุม : วารสารวิชาการ พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อาจารย์ที่เข้าร่วม : ดร.ปิยะ กรกชจินตนาการ
วรพจน์ ศรีวงษ์คล
นักศึกษาที่เข้าร่วม : นางนาตยา แก้วใส
วันที่ตีพิมพ์/นำเสนอ : 01/05/2557 - 31/08/2557
ฉบับที่ : 2
เล่มที่ : -
ค่าน้ำหนัก : 0.80