ผลงานวิจัย


ระดับผลงาน : วารสารวิชาการระดับชาติ - อื่นๆ
รหัสผลงาน : 641004000012
ชื่อผลงาน : การศึกษาปัญหาและความต้องการที่มีต่อการตัดสินใจในการทำงานวิจัยของอาจารย์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชื่อวารสาร/ชื่อการประชุม : วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
อาจารย์ที่เข้าร่วม : น.ส.พรสวรรค์ จันทะคัด
นักศึกษาที่เข้าร่วม :
วันที่ตีพิมพ์/นำเสนอ : 01/01/2563 - 30/04/2563
ฉบับที่ : 1
เล่มที่ : 12-22
ค่าน้ำหนัก : 0.40