ผลงานวิจัย


ระดับผลงาน : การประชุมวิชาการระดับชาติ
รหัสผลงาน : 641004000014
ชื่อผลงาน : การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานโดยใช้สมรรถนะเป็นฐาน
ชื่อวารสาร/ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อาจารย์ที่เข้าร่วม :
นักศึกษาที่เข้าร่วม : นายภราดร เสถียรไชยกิจ
น.ส.โสภิตา สุวุฒิโฑ
วันที่ตีพิมพ์/นำเสนอ : 06/02/2563 - 07/02/2563
ฉบับที่ :
เล่มที่ :
ค่าน้ำหนัก : 0.20