ผลงานวิจัย


ระดับผลงาน : วารสารวิชาการระดับนานาชาติ - อื่นๆ
รหัสผลงาน : 641004000022
ชื่อผลงาน : A Real-time Risk Assessment for Information System with CICIDS2017 Dataset Using Machine Learning
ชื่อวารสาร/ชื่อการประชุม : INTERNATIONAL JOURNAL OF MACHINE LEARNING AND COMPUTING
อาจารย์ที่เข้าร่วม : Panita Wannapiroon
Prachayanun Nilsonk
นักศึกษาที่เข้าร่วม :
Preecha Pangsuban
วันที่ตีพิมพ์/นำเสนอ : 01/05/2563 - 31/05/2563
ฉบับที่ : 3
เล่มที่ : 465-470
ค่าน้ำหนัก : 0.80