ผลงานวิจัย


ระดับผลงาน : OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
รหัสผลงาน : 641004000023
ชื่อผลงาน : The Devlopment Control System Digital Signage on the BUS via IOT Technology
ชื่อวารสาร/ชื่อการประชุม : The 10th BENJAMITRA Network National & Internation Thai North-Chiang Mai University, Chiang Mai, ThailandHigher Education Institutions : Empowering Towards Sustainable North-Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand
อาจารย์ที่เข้าร่วม : Prachayanun Nilsonk
นักศึกษาที่เข้าร่วม :
วันที่ตีพิมพ์/นำเสนอ : 01/05/2563 - 31/05/2563
ฉบับที่ :
เล่มที่ :
ค่าน้ำหนัก : 0.40