ผลงานวิจัย


ระดับผลงาน : วารสารวิชาการระดับนานาชาติ - SCOPUS
รหัสผลงาน : 641004000030
ชื่อผลงาน : DTL-Eco System by Digital Storytelling to Develop Knowledge and Digital Intelligence for Teacher Profession Students
ชื่อวารสาร/ชื่อการประชุม : INTERNATIONAL JOURNAL OF INFORMATION AND EDUCATION TECHNOLOGY
อาจารย์ที่เข้าร่วม : Panita Wannapiroon
Prachayanun Nilsonk
นักศึกษาที่เข้าร่วม :
Kritsupath Sarnok
วันที่ตีพิมพ์/นำเสนอ : 01/12/2563 - 31/12/2563
ฉบับที่ : 12
เล่มที่ : 865-872
ค่าน้ำหนัก : 1.00