ผลงานวิจัย


ระดับผลงาน : วารสารวิชาการระดับนานาชาติ - SCOPUS
รหัสผลงาน : 641004000031
ชื่อผลงาน : Immersive Technology for Medical Education: Technology Enhance Immersive Learning Experiences
ชื่อวารสาร/ชื่อการประชุม : SIRIRAJ MEDICAL JOURNAL
อาจารย์ที่เข้าร่วม : Panita Wannapiroon
นักศึกษาที่เข้าร่วม : Mathuwan Srikong
วันที่ตีพิมพ์/นำเสนอ : 01/01/2563 - 31/12/2563
ฉบับที่ : 3
เล่มที่ : 265-271
ค่าน้ำหนัก : 1.00