ผลงานวิจัย


ระดับผลงาน : วารสารวิชาการระดับนานาชาติ - อื่นๆ
รหัสผลงาน : 641004000032
ชื่อผลงาน : Learning Management STEAM Model on Massive Online Courses Using Augmented Reality to Enhance Creativity and Innovation
ชื่อวารสาร/ชื่อการประชุม : HIGHER EDUCATION STUDIES
อาจารย์ที่เข้าร่วม : Pallop Piriyasurawong
นักศึกษาที่เข้าร่วม :
Nawarat Wittayakhom
วันที่ตีพิมพ์/นำเสนอ : 01/01/2563 - 31/12/2563
ฉบับที่ : 4
เล่มที่ : 44-53
ค่าน้ำหนัก : 0.80