ผลงานวิจัย


ระดับผลงาน : วารสารวิชาการระดับนานาชาติ - ISI
รหัสผลงาน : 641004000040
ชื่อผลงาน : Solution of Multi-Term Time-Fractional PDE Models Arising in Mathematical Biology and Physics by Local Meshless Method
ชื่อวารสาร/ชื่อการประชุม : Symmetry 2020
อาจารย์ที่เข้าร่วม : Phatiphat Thounthong
นักศึกษาที่เข้าร่วม :
วันที่ตีพิมพ์/นำเสนอ : 19/07/2563 - 19/07/2563
ฉบับที่ : 12(6)
เล่มที่ :
ค่าน้ำหนัก : 1.00