ผลงานวิจัย


ระดับผลงาน : วารสารวิชาการระดับนานาชาติ - ISI
รหัสผลงาน : 641005000004
ชื่อผลงาน : Differential Flatness Based-Control Strategy of a Two-Port Bidirectional Supercapacitor Converter for Hydrogen Mobility Applications
ชื่อวารสาร/ชื่อการประชุม : Energies 2020
อาจารย์ที่เข้าร่วม : Phatiphat Thounthong
Matheepot Phattanasak
นักศึกษาที่เข้าร่วม :
วันที่ตีพิมพ์/นำเสนอ : 01/06/2563 - 01/06/2563
ฉบับที่ : 13(11)
เล่มที่ : 2794
ค่าน้ำหนัก : 1.00