ผลงานวิจัย


ระดับผลงาน : การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
รหัสผลงาน : 641005000014
ชื่อผลงาน : Development of Simulation Based RISDA Learning Process for Electronic Technology Education
ชื่อวารสาร/ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการ iSTEM-Ed 2020
อาจารย์ที่เข้าร่วม : Somsak Akatimagool
นักศึกษาที่เข้าร่วม :
วันที่ตีพิมพ์/นำเสนอ : 04/11/2563 - 06/11/2563
ฉบับที่ :
เล่มที่ :
ค่าน้ำหนัก : 0.40