ผลงานวิจัย


ระดับผลงาน : การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
รหัสผลงาน : 641005000016
ชื่อผลงาน : Development of Low-cost Radio Frequency (RF) Laboratory for Microwave Filter and Antenna Course
ชื่อวารสาร/ชื่อการประชุม : ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The SICE Annual Conference 2020 (SICE2020)
อาจารย์ที่เข้าร่วม : Kittisak Phaebua
นักศึกษาที่เข้าร่วม :
วันที่ตีพิมพ์/นำเสนอ : 23/09/2563 - 26/09/2563
ฉบับที่ :
เล่มที่ :
ค่าน้ำหนัก : 0.40