ผลงานวิจัย


ระดับผลงาน : OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
รหัสผลงาน : 641005000019
ชื่อผลงาน : Hamiltonian Control Law Based on Lyapunov-Energy Function for Four-Phase Parallel Fuel Cell Boost Converter
ชื่อวารสาร/ชื่อการประชุม : ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference on Power, Energy and Innovation (ICPEI 2020)
อาจารย์ที่เข้าร่วม : Phatiphat Thounthong
นักศึกษาที่เข้าร่วม :
วันที่ตีพิมพ์/นำเสนอ : 14/10/2563 - 16/10/2563
ฉบับที่ :
เล่มที่ :
ค่าน้ำหนัก : 0.40