ผลงานวิจัย


ระดับผลงาน : การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
รหัสผลงาน : 641006000006
ชื่อผลงาน : Training Required for Quality Mangement in Gas Station Constraction Projects
ชื่อวารสาร/ชื่อการประชุม : Springer International Publishing, Cham,
อาจารย์ที่เข้าร่วม : Suchanya Posayanant
นักศึกษาที่เข้าร่วม :
วันที่ตีพิมพ์/นำเสนอ : 01/01/2563 - 31/12/2563
ฉบับที่ :
เล่มที่ : 455-464
ค่าน้ำหนัก : 0.40