ผลงานวิจัย


ระดับผลงาน : วารสารวิชาการระดับนานาชาติ - ISI
รหัสผลงาน : 641006000024
ชื่อผลงาน : Thin film flow of the water-based carbon nanotubes hybrid nanofluid under the magnetic effects
ชื่อวารสาร/ชื่อการประชุม : HEAT TRANSFER
อาจารย์ที่เข้าร่วม : Phatiphat Thounthong
นักศึกษาที่เข้าร่วม :
วันที่ตีพิมพ์/นำเสนอ : 01/09/2563 - 30/09/2563
ฉบับที่ : 6
เล่มที่ : 3211-3227
ค่าน้ำหนัก : 1.00