ผลงานวิจัย


ระดับผลงาน : วารสารวิชาการระดับนานาชาติ - ISI
รหัสผลงาน : 641006000028
ชื่อผลงาน : Theoretical exploration of thermal transportation with chemical reactions for sutterby fluid model obeying peristaltic mechanism
ชื่อวารสาร/ชื่อการประชุม : JOURNAL OF MATERIALS RESEARCH AND TECHNOLOGY-JMR&T
อาจารย์ที่เข้าร่วม : Phatiphat Thounthong
นักศึกษาที่เข้าร่วม :
วันที่ตีพิมพ์/นำเสนอ : 01/08/2563 - 31/08/2563
ฉบับที่ : 4
เล่มที่ : 7449-7459
ค่าน้ำหนัก : 1.00