ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 2
610328000010
การพัฒนาระบบการประเมินหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนโดยสถานศึกษา
วารสารวิชาการศิลปศาสตร์ประยุกต์
รศ.ดร.พิสิฐ เมธาภัทร
รศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร
ว่าที่ ร.ต.ชัยยศ ดำรงกิจโกศล
01/01/2558 - 30/06/2559
8
1
80-88
0.60