ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 1
610328000096
รูปแบบการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของสถาบันอุดมศึกษาไทย ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ซพพลายเซน
วารสารปัญญาภิวัฒน์
ณมน จีรังสุวรรณ
นางสุดาสวรรค์ งามมงคลวงศ์
01/07/2557 - 31/08/2557
6
1-2
-
0.80