ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 1
610328000097
รูปแบบการบริหารโครงการแบบคล่องตัว สำหรับโครงการการเรียนรู้เคลื่อนที่แบบอัจฉริยะ
วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ณมน จีรังสุวรรณ
อรรนพ ปิยะสินธ์ชาติ
01/01/2557 - 30/06/2557
5
1
-
0.80