ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 2
610329000001
การจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิตอลคอนเทนต์ (ตอนที่ 2)
วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา
รศ.ดร.คณิต เฉลยจรรยา
01/04/2557 - 30/06/2557
26
90
3-16
0.60