ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 2
610329000002
การพัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบการใหม่ในอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร
วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา
รศ.ดร.คณิต เฉลยจรรยา
สุภัททา ปิณฑะแพทย์
ไชยยศ ร่มรื่นบุญกิจ
01/04/2557 - 30/06/2557
26
90
57-64
0.60