ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 2
610329000003
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมพนักงานใหม่ สาขาบริหารธุรกิจเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม
วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา
รศ.ดร.คณิต เฉลยจรรยา
ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร
ประสงค์ พรจินดารักษ์
01/04/2557 - 30/06/2557
26
90
72-79
0.60