ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 2
610329000005
การจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิตอลคอนเทนต์ (ตอนที่ 3)
วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา
รศ.ดร.คณิต เฉลยจรรยา
01/07/2557 - 30/09/2557
26
91
3-12
0.60