ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 2
610329000006
การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสอนงานให้กับหัวหน้างานสายการผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน
วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา
รศ.ดร.คณิต เฉลยจรรยา
ประสงค์ พรจินดารักษ์
วิชิต สุรพนานนท์ชัย
01/07/2557 - 30/09/2557
26
91
86-93
0.60