ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 2
610328000011
การพัฒนารูปแบบการจัดการบริหารระบบการจัดการเรียนการสอนสหกิจศึกษา
วารสารวิชาการศิลปศาสตร์ประยุกต์
รศ.ดร.พิสิฐ เมธาภัทร
รศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร
ผศ.วัชรินทร์ รักเสนาะ
01/01/2558 - 30/06/2558
8
1
80-88
0.60