ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 1
610329000008
การศึกษาสภาพการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ในสถานศึกษา
วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ณมน จีรังสุวรรณ
ประทีป เลิศชัยประเสริฐ
01/01/2557 - 30/06/2557
5
1
-
0.80