ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับชาติ
610329000009
การสร้างชุดประลองที่ใช้ในการเรียนแบบโครงงานเป็นฐานเรื่องการควบคุมอุณหภูมิด้วยตัวควบคุมแบบพีไอดีผ่านโปรแกรม MATLAB
ประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 7 หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผศ.ดร.พรจิต ประทุมสุวรรณ
รศ.ดร.วัชรินทร์ โพธิ์เงิน
ดร.สันติ หุตะมาน
06/11/2557 - 06/11/2557
-
-
62-67
0.20