ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 1
610329000010
การสังเคราะห์องค์ประกอบและข้อมูลสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการจัดการความรู้ด้านการบริหารงานระหว่างสถาบันอุดมศึกษา
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
ผศ.ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์
นายอดิเรก เยาว์วงศ์
01/12/2556 - 31/05/2557
7
2
-
0.80