ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับชาติ
610329000011
แบบจำลองความเค้นของสลักเกลียวและแป้นเกลียวยึดเสาไฟฟ้าส่องสว่าง โดยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
ประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 7 หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผศ.ดร.สุรวุฒิ ยะนิล
06/11/2557 - 06/11/2557
-
-
88-93
0.20