ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับชาติ
610329000013
การศึกษาการเกิดรอยติ่งของกระบวนการดึงขึ้นรูปลึกของถ้วยทรงกระบอกกลม
ประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 7 หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผศ.ดร.สุรวุฒิ ยะนิล
06/11/2557 - 06/11/2557
-
-
94-102
0.20