ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 1
610329000015
การประยุกต์ใช้ระบบการแพทย์ทางไกลเพื่อสนับสนุนการดูแลสุขภาพ
วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ณมน จีรังสุวรรณ
รศ.ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ
สกลนันท์ หุ่นเจริญ
01/07/2557 - 31/12/2557
5
2
-
0.80