ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 1
610329000016
การพัฒนารูปแบบการบริหารสำนักวิจัยและพัฒนาในสถาบันการอาชีวศึกษา
วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ดร.ปิยะ กรกชจินตนาการ
ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจันทร์
นายศุภกฤต โสภณจิตต์
01/01/2557 - 30/06/2557
5
1
-
0.80