ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 1
610329000017
การเปรียบเทียบทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และไอซีที สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ด้วยการประเมินตามสภาพจริงกับความคาดหวังในศตวรรษที่ 21
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ณมน จีรังสุวรรณ
น.ส.ณัฐกานต์ ภาคพรต
01/07/2557 - 31/12/2557
9
2
35-46
0.80