ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 1
610329000019
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อเสริมสร้างทักษะและประสิทธิผลทางการเรียนรู้ของผู้เรียนในยุคแห่งศตวรรษที่ 21
วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน
รศ.ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ
ไพศาล จันทรังษี
01/01/2557 - 31/03/2557
20
1
13-22
0.80