ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 1
610329000024
การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมครูช่างด้วยเทคนิคการเรียนรู้ร่วมกันผ่านเครือข่าย อินเทอร์เน็ต สำหรับการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพช่างอุตสาหกรรม
วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผศ.ดร.จิรพันธุ์ ศรีสมพันธุ์
มงคล หวังสถิตย์วงษ์
รศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร
01/01/2557 - 30/06/2557
5
1
-
0.80