ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 1
610329000025
การพัฒนารูปแบบการจัดการหน่วยงานสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รศ.ดร.สันชัย อินทรพิชัย
ธีรวุฒิ บุณยโสภณ
ยุทธชัย บรรเทิงจิตร
01/07/2557 - 31/12/2557
5
2
-
0.80