ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 2
610329000028
การศึกษาองค์ประกอบและการประเมินระบบบริหารคุณภาพการวัดและประเมินผลการศึกษาแบบทุกคนมีส่วนร่วมของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
Veridian E-Journal, Silpakorn University
รศ.ดร.คณิต เฉลยจรรยา
รศ.ดร.ชัยวิชิต เชียรชนะ
นายพิชัย วาจนสุนทร
01/09/2557 - 31/12/2557
7
3
627-649
0.60