ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 1
610329000029
การศึกษาคุณธรรมจริยธรรมที่เหมาะสมกับนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบ
วารสารพฤติกรรมศาสตร์
รศ.ดร.ชัยวิชิต เชียรชนะ
ศจีมาจ ณ วิเชียร
นางมุทิตา ชัยเพชร
01/01/2557 - 30/06/2557
20
1
85-96
0.80