ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 2
610329000030
การศึกษาคุณลักษณะการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค : การวิเคราะห์องค์ประกอบและการวิเคราะห์จำแนก
Veridian E-Journal, Silpakorn University
รศ.ดร.ชัยวิชิต เชียรชนะ
01/01/2557 - 30/06/2557
7
1
649-650
0.60