ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 2
610329000031
การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและวิเคราะห์อภิมานคุณลักษณะที่สำคัญด้านวิทยาการหุ่นยนต์เพื่อการศึกษา
วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร
ผศ.ดร.ดวงกมล โพธิ์นาค
พูลศักดิ์ โกษียาภรณ์
นายนำโชค วัฒนานัย
01/01/2557 - 30/04/2557
8
1
121-136
0.60