ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 2
610329000032
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมรูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิชาประลอง
วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา
รศ.ดร.พิสิฐ เมธาภัทร
รศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร
นายคมกฤช ขำยัง
01/07/2557 - 30/09/2557
26
91
101-110
0.60