ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับชาติ
610329000035
การศึกษาความพร้อมในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติครั้งที่ 7 หอประชุมเบญจรัตน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รศ.ดร.ชัยวิชิต เชียรชนะ
ศิริพร หล้าอินตา
06/11/2557 - 06/11/2557
-
-
230-235
0.20