ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 2
610329000036
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูเพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกงานของนักเรียนอาชีวศึกษา แบบค่ายกิจกรรม ด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือ
วารสารมหาวิทยาลัย ราชภัฏมหาสารคาม
รศ.ดร.ชัยวิชิต เชียรชนะ
ศ.ดร.มนต์ชัย เทียนทอง
รศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร
นางสุรางค์ อภิรมย์วิไลชัย
01/09/2557 - 31/12/2557
8
1
71-77
0.60